әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті PhD, Биомедицина ғылыми зерттеу орталығының» директоры Ыдырыс Әлібектің дәрістері

Академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру мақсатында 6В05201 – «Экология» білім беру бағдарламасының 2 курс білімгерлеріне «Экологиялық биогеография» пәнінен дәріс оқу үшін Агрономия және техникалық пәндер кафедрасы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінен PhD, Биомедицина ғылыми зерттеу орталығының» директоры Ыдырыс Әлібекті шақырды. Дәрістер 19.10.2020 – 06.11.2020 аралығында жүргізіледі.


Лекции PhD, директора Научно-исследовательского центра биомедицины КазНУ имени аль-Фараби Ыдырыса Алибека

В целях академической мобильности кафедрой Агрономии и технических дисциплин был приглашен PhD, директор Научно-исследовательского центра биомедицины Ыдырыс Алибек из КазНУ имени аль-Фараби для чтения лекций студентам 2 курса образовательной программы 6В05201 – «Экология» по курсу «Экологическая биогеография». Лекции проводятся с 19.10.2020 г. по 06.11.2020 г.


Lectures by PhD, Director of the Biomedicine Research center of al-Farabi Kazakh National University Ydyrys Alibek

For academic mobility the Department of Agronomy and Technical Disciplines invited PhD, Director of the Biomedicine Research center Ydyrys Alibek from KazNU named after al-Farabi to give lectures to 2-year students of educational program 6В05201 – «Ecology» on the course «Ecological biogeography». Lectures are held from 19/10/2020 to 06/11/2020.